Label

Partner - Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

SoftwareMatching.io., gevestigd te Amsterdam, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever.
Partijen zijn dienstverlener en klant samen.
De overeenkomst verwijst naar de dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De overeenkomst bevat altijd inspanningsverplichtingen voor dienstverleners, geen resultaatverplichtingen.

Artikel 3 Betaling

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld.
De betalingen geschieden zonder opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door de dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning nodig is. Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Doet de opdrachtgever dat niet, dan gaat de dienstverlener over tot incasso. De kosten van die incasso komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom wettelijke en handelsrente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schadevergoeding verschuldigd aan de dienstverlener. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de dienstverlener weigert, is hij toch verplicht de overeengekomen prijs aan de dienstverlener te betalen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

De aanbiedingen van de dienstverlener zijn maximaal 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 5 Prijzen

De op aanbiedingen, offertes en facturen van de dienstverlener vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijzen van de goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostprijzen. Stijgingen hiervan, die door de dienstverlener ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet konden worden voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
Wat de dienstverlening betreft, kunnen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief ter zake van de diensten worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
Als er geen tarief is overeengekomen op basis van de werkelijk bestede uren, wordt een richtprijs voor de dienst afgesproken, waarbij de dienstverlener het recht heeft om hier maximaal 10% van af te wijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger wordt, moet de dienstverlener tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht een deel van de opdracht dat de richtprijs plus 10% overschrijdt te annuleren.

Artikel 6 Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan opdrachtgever in rekening te brengen tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
Aangepaste prijzen, tarieven en uurtarieven worden zo snel mogelijk aan de klant meegedeeld.

Artikel 7 Informatieverstrekking door de cliënt

Opdrachtgever stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan de dienstverlener.
De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden die naar het oordeel van de dienstverlener nodig zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, stuurt de dienstverlener de desbetreffende documenten terug.
Indien de opdrachtgever de door de dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt en de uitvoering van de opdracht daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Intrekking van de opdracht

Het staat de opdrachtgever vrij de opdracht aan de dienstverlener te allen tijde te beëindigen.
Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de door de dienstverlener gemaakte kosten te betalen.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

De dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
De dienstverlener heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.
De uitvoering vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van een eventueel overeengekomen voorschot.
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de dienstverlener op tijd met de opdracht kan beginnen.

Artikel 10 Contractduur

De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst door partijen een termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever de dienstverlener schriftelijk in gebreke te stellen.

Voor alle opzeggingen geldt een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Deze opzegtermijn is bindend voor beide partijen en moet worden nageleefd, ongeacht de omstandigheden leadot de beëindiging. Deze clausule is bedoeld om ervoor te zorgen dat beide partijen voldoende tijd hebben om de beëindiging van de overeenkomst of contractuele verplichtingen in goede banen te leiden. De opzegging moet schriftelijk gebeuren en wordt als effectief beschouwd na ontvangst door de andere partij.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. De dienstverlener zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de dienstverlener de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren.
Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal de dienstverlener aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van de dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan de dienstverlener worden toegerekend indien sprake is van een van de wil van de dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren onder meer wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de situatie als bedoeld in de vorige zin 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in
In het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel is de dienstverlener niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als de dienstverlener als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 13 Afwikkeling

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 14 Schorsing

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 15 Overdracht van rechten

Rechten van een partij bij deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 16 Verval van de vordering

Ieder recht op schadevergoeding van de dienstverlener vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Artikel 17 Verzekering

De opdrachtgever verplicht zich de geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsmede zaken van de dienstverlener die bij de opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.
De Cliënt zal de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek ter inzage verstrekken.

Artikel 18 Aansprakelijkheid voor schade

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de dienstverlener de schade opzettelijk of met grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
In het geval dat de dienstverlener compensatie verschuldigd is aan de klant, bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook indien de dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het slecht functioneren van de dienstverlener door de dienstverlener.
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener of zijn leidinggevende werknemers is niet uitgesloten.

Artikel 19 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Indien een bevel door meer dan één persoon wordt gegeven, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van dat bevel aan de dienstverlener verschuldigd zijn.
Indien een opdracht direct of indirect door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon wordt gegeven, kan deze natuurlijke persoon ook een particuliere cliënt zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon kan worden aangemerkt als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij niet-betaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, al dan niet op verzoek van de cliënt, op naam van een rechtspersoon of op naam van de cliënt als natuurlijke persoon of van beiden.

Artikel 20 Disclaimer

De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 Klachtenplicht

De opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld schriftelijk aan de dienstverlener te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
Een klacht kan er in geen geval toe leiden dat de dienstverlener verplicht is andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

De bij de opdrachtgever aanwezige goederen en de geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de dienstverlener totdat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de dienstverlener een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft de dienstverlener het recht het werk op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog wordt betaald. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een te late oplevering kan in dat geval niet aan de dienstverlener worden tegengeworpen.
De dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of de prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft de dienstverlener het recht van retentie. Het goed wordt pas geleverd nadat de klant volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Intellectuele eigendom

Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt de dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, enz.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, media met gegevens of andere informatie, citaten, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, enz.
De vermelde intellectuele absolute rechten mogen zonder schriftelijke toestemming van de dienstverlener niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die hem door de dienstverlener ter beschikking wordt gesteld. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De opdrachtgever verbindt zich ertoe zijn personeel en/of derden die bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken zijn, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen met betrekking tot de draagwijdte van deze bepaling.

Artikel 24 Vertrouwelijkheid

Elk van de partijen houdt de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is of waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding ervan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat ook haar personeel deze informatie geheim houdt.
De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving reeds openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder dat de ontvangende partij een op hem rustende geheimhoudingsplicht heeft geschonden; b. waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze informatie reeds in zijn bezit was op het moment dat de andere partij deze verstrekte; c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke verplichting.
De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na de beëindiging ervan.

Artikel 25 Geldboete wegens schending van de geheimhoudingsplicht

Indien de opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding schendt, verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete voor de dienstverlener van € 1.000 voor elke schending en bovendien een bedrag van € 500 voor elke dag dat de schending voortduurt. Dit ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Ook is geen enkele vorm van schadevergoeding vereist.2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van de dienstverlener onverlet, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 Niet-overname van personeel

Opdrachtgever neemt geen werknemers in dienst van dienstverlener (of van bedrijven die dienstverlener heeft gebruikt voor de uitvoering van deze overeenkomst en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst). Evenmin laat hij hen anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt voor de duur van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg afwijkende afspraken met elkaar maken. Deze afspraken gelden voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 Geschillenbeslechting

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Klaar om te beginnen?

Wij bieden daarom onafhankelijk en eerlijk advies. Daarmee brengen we balans in de markt, zodat je met vertrouwen de optimale softwareoplossing kunt selecteren, wetende dat jouw succes onze topprioriteit is.