Label

Privacybeleid

Waarom deze privacyverklaring?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze diensten. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen deze persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25 mei 2018. In deze privacyverklaring willen wij u hierover verder informeren.

Toepasselijkheid van de privacyverklaring

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege SoftwareMatching.io en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar SoftwareMatching.io op haar website en in haar mailings naar verwijst. SoftwareMatching.io adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Software Matching

SoftwareMatching.io is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Software Matching

SoftwareMatching.io is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70878153. SoftwareMatching.io is gevestigd en kantoorhoudende aan de Turfstraat 1 - 3, 6811HL Arnhem en bereikbaar via het e-mailadres [email protected]

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

SoftwareMatching.io kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
- Rechtstreeks van u: bijvoorbeeld door het aangaan van een overeenkomst met ons, als u per e-mail, telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
- Via onze eigen website: onder meer voor de uitoefening, verbetering en registratie van onze diensten verzamelen wij diverse gegevens via onze website, onder meer door het gebruik van cookies.
- Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan namens SoftwareMatching.io op. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de gegevens die via deze derden worden verzameld, wanneer zij als verwerker voor SoftwareMatching.io optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens die niet in opdracht van SoftwareMatching.io plaatsvindt. Wij verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze derden.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

SoftwareMatching.io kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SoftwareMatching.io, en/of omdat u zelf een contactformulier op de website aan SoftwareMatching.io verstrekt. SoftwareMatching.io kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens en accountgegevens - zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en door u verstrekte inloggegevens.
Betalings- en factuurgegevens - als u een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij uw bankgegevens nodig voor de financiële afwikkeling.
Websitegegevens - zoals IP-adres, verkeers- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

SoftwareMatching.io gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de klant sluiten in het kader van Consultancy en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Voor het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van diensten en producten.
Voor de toepassing en uitvoering van wettelijke verplichtingen.
SoftwareMatching.io kan nieuwsbrieven per e-mail versturen. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We willen duidelijk maken hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website die het portaal gebruiken. We hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en streven naar transparantie over de manier waarop we gegevens delen.

SoftwareMatching.io kan uw persoonsgegevens delen met aan SoftwareMatching.io gelieerde ondernemingen, haar Partners, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Bij SoftwareMatching.io delen wij de persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de portal gebruiken alleen met Partners nadat zij hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. Bovendien delen wij deze gegevens alleen met de Partners die zij persoonlijk selecteren. Dit betekent dat we geen gegevens delen met Partners zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers en dat zij volledige controle hebben over welke Partners toegang hebben tot hun gegevens.

SoftwareMatching.io kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken op grond van een op SoftwareMatching.io rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken van autoriteiten.

SoftwareMatching.io heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

SoftwareMatching.io bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb je?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Krijg uitleg over welke persoonlijke gegevens SoftwareMatching.io heeft en wat zij ermee doet;
Toegang, en een kopie van de exacte persoonlijke gegevens die wij over u hebben;
Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie;
Het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
Uw persoonlijke gegevens laten wissen;
Uw toestemming intrekken;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;
Op de hoogte worden gebracht als persoonsgegevens worden gewijzigd, verwijderd of beperkt.
Om u te kunnen identificeren, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort. U moet echter bepaalde zaken maskeren, zoals het sofi-nummer, de handtekening, de foto en het documentnummer.

U moet op het document ook de datum vermelden waarop u ons uw kopie van het identiteitsbewijs verstrekt, en de naam van uw bedrijf. Als u een verzoek heeft, krijgt u normaal gesproken binnen 30 dagen antwoord. Als de procedure langer duurt, kan deze eenmalig worden verlengd tot 60 dagen. U ontvangt dan binnen 30 dagen bericht.

Klachten

Als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze richten aan SoftwareMatching.io. Dit kan via het e-mailadres: [email protected]

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat kan via deze pagina:
contact | autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

SoftwareMatching.io neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Software Matching via [email protected]

Amendementen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wij zullen wijzigingen in ons privacybeleid aanpassen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan onze huidige privacyverklaring regelmatig op wijzigingen na te lezen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de manier waarop SoftwareMatching.io met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Klaar om te beginnen?

Wij bieden daarom onafhankelijk en eerlijk advies. Daarmee brengen we balans in de markt, zodat je met vertrouwen de optimale softwareoplossing kunt selecteren, wetende dat jouw succes onze topprioriteit is.